дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами. ԱՂԵԿՏՈՒՐ (агектур)-ԱՂՔԱՏ (ахкат).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами. ԱՂԵԿՏՈՒՐ (агектур)-ԱՂՔԱՏ (ахкат).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.
ԱՂԵԿՏՈՒՐ (агектур)-ԱՂՔԱՏ (ахкат).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 6. АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка

ԱՂԵԿՏՈՒՐ  — агектур — прил душераздирающий.
ԱՂԵՂԱՆՄԱՆ — агеганман — прил дугообразный.
ԱՂԵՂՆԱձԻԳ — агегнадзиг — стрелок из лука.
ԱՂԵՏ — агет — катастрофа, бедствие.
Երկաթուղային աղետ   — еркатугаин агет -железнодорожная катастрофа.
Տարերային աղետ — тарераин агет — стихийное
бедствие.
ԱՂԵՏԱԲԵՐ — агетабер — прил катастрофический,
пагубный.
ԱՂԵՏԱԼԻ — агетали — прил бедственный, катастрофический
ԱՂԵՏԱվՈՐ — агетавор — катастрофический.
Աղետալի դրութրւն — агетали друтюн — бедственное положение.
Աղետալի հետևանքներ — агетали hетеванкнер — катастрофические
последствия.

ԱՂԵՐՍԱՆՔ — агерсанк — мольба, моление.
ԱՂԵՐՍԵԼ — агерсел — молить, умолять
ԱՂԻ  — аги -прил солёный.
Աղի ձուկ — аги дзук — солёная  рыба.
ԱՂԻՈՂՈՐՄ — агиогорм — 1. прил жалобный, слёзный.
2. нареч жалобно, слёзно.
Աղիողորմ լաց լինել — агиогорм лац линел — жалобно плакать —
ԱՂԻՔ  — агик —  кишка.
Աղիքների բորբոքում — агикнери борбокум — воспаление
кишок.
ԱՂՃԱՏԵԼ- ахчател -ի- искажать || исказить;
извращать || извратить; коверкать || исковеркать.
ԱՂՃԱՏՈՒՄ — ахчатум —  искажение, извра-
щение, коверканье.
Իմաստի աղճատում — имасти ахчатум —
искажение смысла.

ԱՂՄԿԱԼԻ — ахмкали — прил. шумный.
Աղմկալի — ахмкали — шумный
ԱՂՄԿԱԼԻՑ- ахмкалиц — полный шумом.
1. ԱՂՄԿԱՐԱՐ — агмкарар — буян, скандалист.
2. ԱՂՄԿԱՐԱՐ — агмкарар —  прил шумлйвый.
Աղմկարար երեխա — агмкарар ереха -шумливый ребёнок.
ԱՂՄԿԵԼ — агмкел — 1. шумёть
Երեխաներն աղմկում են — ереханерн агмкум эн — ДЕТИ
шумят.
Ծովն աղմկում է — цовн агмкум э — море шумит.
աղմկոտ  — агмкот — прил. шумный.
Աղմկոտ փողոց — агмкот похоц — шумная улица.
ԱՂՄՈԻԿ — агмук — шум,
Աղմուկ աղաղակ — агмук агагак —  шум и гам.

ԱՂՅՈՒՍ — агюс —  кирпич.
Թրծած աղյուս — трцац агюс -обожжённый кирпич.
ԱՂՅՈՒՍԱԳՈՒՅՆ — агюсагуйн — прил. кирпичного
цвета

ԱՂՅՈՒՍԱԿ — агюсак — 1. таблица.
Բազմապատկման աղյուսակ — базмапаткман агюсак — таблйца умножения.
2. клетка, клеточка.
ԱՂՅՈՒՍԱԿԱՎՈՐ — агюсакавор — прил. клетчатый, в клетку.
ԱՂՅՈՒՍԱՇԵՆ — агюсашен —  прил. кирпичный, построенный из кирпича.
ԱՂՅՈՒՍԵ — агюсе —  прил. кирпичный.
Աղյուսե պատ  — агюсе пат — кирпичная стена.
ԱՂՈԹեցի — аготеци -| помолился.
ԱՂՈԹՔ — аготк — молитва.

1. ԱՂՈՏ — агот —  прил.  смутный, неясный.
Աղոտ հիշողություններ —  агот hишигутюннер — смутные воспоминания.
2. ԱՂՈՏ — агот — прил. покрытый солью.
ԱՂՈՏԱՆԱԼ- аготанал  бледнеть || побледнеть; тускнеть || потускнеть.
ԱՂՈՐԻՔ — агорик — 1. мельница. 2. коренной зуб.
ԱՂՋԱՄՈՒՂՋ — агджамугдж — сумерки; сумрак.
ԱՂՋԱՄՈՒՂՋԱՅԻՆ — ахджамухджаин — прил сумеречный,
Աղջամուղջային մշուշ — ахчамухчаин мшуш -сумеречная мгла.

ԱՂՋԻԿ  — ахчик —  1 . дёвочка; дёвушка. 2. дочь ж, дочка.
Փոքրիկ աղջիկ — покрик ахчик — Маленькая дёвочка.
Քսան տարեկան աղջիկ — ксан тарекан ахчик -девушка двадцати лет.
ԱՂՋԿԱՏԵՍ — ахчкатес —  смотрины.
ԱՂՎԱՄԱԶ — агвамаз — пух.
ԱՂՎԱՄԱԶՈՏ — агвамазот — прил пушистый, покрытый пухом.
ԱՂՎԱՓԵՏՈՒՐ — агвапетур — пух.
ԱՂՎԵՍ — агвес — лиса, лисица.

ԱՂՏ — ахт — грязь, нечистота.
ԱՂՏՈՏ — ахтот —  прил грязный; нечистый.
ԱՂՏՈՏԵԼ  — ахтотел — пачкать | испачкать,
выпачкать, запачкать; грязнить, загрязнять
|| загрязнйть; марать || замарать.
ԱՂՏՈՏՎԵԼ — ахтотел — пачкаться , испачкаться,
выпачкаться, запачкаться; загрязняться
|| загрязниться; мараться || замараться.
ԱՂՈՒՀԱ8 — агуhац — хлеб-соль ж.
ԱՂՈՒՀԱՑՈՎ — агуhацов — прил хлебосольный.
Աղուհացով տանտեր — агуhацов тантер — ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ХОЗЯИН.
ԱՂՈՒՏ — агут — солончак.
ԱՂՈՒՏԱՅԻՆ — агутаин — прил. солончаковый.
ԱՂՈՒՐ — агур — колей.
Խոր աղուր — хор агут -глубокая колея.
1. ԱՂՔԱՏ — ахкат — 1. бедняк. 2. нищий.
2. ԱՂՔԱՏ — ахкат — 1. прил бёдный, скудный,
убогий, НИЩИЙ.
Աղքատ բնություն — ахкат бнутюн — бедная природа
Աղքատ գիտելիքներ — ахкат гителикнер — скудные знания

стр. 14 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՂԵԿՏՈՒՐ (агектур)-ԱՂՔԱՏ (ахкат).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика