дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 4
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 4

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 4

Главная страница РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Укороченный текст:

В

часть 4

ВЕРОЛОМНЫЙ, -ая, -ое (предательский, коварный) — նենգ, երդմնազանց
ВЕРОЯТНО (по-видимому, наверно) — հավանաբար, հավանորեն
ВЕРОЯТНОСТЬ, -ТИ — հավանականություն
Степень вероятности —  հավանականության աստիճան
По всей вероятности — ամենայն հավանականությամբ
ВЕРОЯТНЫЙ, -ая, -ое (возможный) — հավանական
ВЕ’РТЕЛ, -а շամփուր
ВЕРТЕТЬ, верчу, вертишь, вертят, несов. кого? что? (вращать) — պտտեցնել, պտտել
ВЕРТЕ’ТЬСЯ, верчусь, вёртишься, вертятся, несов. (вращаться) — պտրտվել
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — ուղղաձիգ
Провести вертикальную линию — ուղղաձիգ գիծ քաշել
ВЕРТОЛЁТ, -а ուղղաթիռ
ВЕРХ, -а (-у), о верхе, на верху, доверху -վերևը, վերին մասը (կատար, գագաթնակետ)
ВЕ’РХНИЙ, -яя, -ее վերին, վերևի
Верхний этаж — վերին հարկ, վերնահարկ
ВЕРХО’ВНЫЙ, -ая, -ое — գերագույն

ВЕРХОМ — հեծած (ձի, շորի և այլն),
ВЕРШИ’НА, -Ы — 1. գագաթ, կատար 2. գագաթնակետ
Вершина славы — փառքի գագաթնակետ
ВЕС, -а (-у) — կշիռ, քաշ
Молекулярный вес — մոլեկուլային կշիռ
ВЕСЕЛИТЬ, -лю, -лйшь, -лят, несов. (развлекать, забавлять) — ուրախացնել, զվարճացնել
ВЕСЕЛИТЬСЯ, -люсь, -лишься, -лятся, несов. (развлекаться, забавляться) — ուրախանալ, զվարճանալ
ВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое ուրախ, ուրախալի, զվարճալի
Весёлое настроение — ուրախ տրամադրություն
ВЕСЕ’ЛЬЕ, -ЛЬЯ ուրախություն, զըվարճություն, խնդություն
ВЕСЕ’ННИЙ, -яя -ее գարնանային,
ВЕ’СИТЬ, вешу, весишь, весят, несов. — քաշ ունենալ, կշիռ ունենալ, կշռել
Груз весит 3 тонны — բեռը 3 տոննա քաշ ունի
ВЕСЛО՛, -а — թի, թիակ (նավակի)

ВЕСНА՛, -Ы — գարուն
ВЕСНО’Й  (весною) — գարնանը
ВЕСТИ’, веду, ведёшь, ведут, несов. кого? что? куда? — 1. տանել, ուղեկցել
Вести ребёнка в детский сад — երեխային մանկապարտեզ տանել
Вести под руку — թևանցուկ տանել
2. что? — վարել, ղեկավարել
Вести автомобиль — ավտոմոբիլ վարել
3. что? վարել, մղհլ, անել
Вести переговоры — բանակցություններ վարել
Вести войну — պատերազմ մղել
ВЕСТЬ, -ти (известие, сообщение) — լուր
Радостная весть — ուրախալի լուր

ВЕСЫ’, -ов — կշեռք
ВЕСЬ, ВСЯ, ВСЁ — ամբողջ, ռղջ, բոլորը
Всю НОЧЬ ամբողջ գիշերը
Во весь голос —  ամբողջ ձայնով
ВЕТВИСТЫЙ, -ая, -ое — ճյուղաշատ,
ճյուղալից
Ветвистое дерево — 1. ճյուղաշատ ծառ
ВЕТВЬ, -ви 1. (ветка) — ճյուղ, ոստ
2. (отрасль) -ճյուղ, բնագավառ
BE’ТЕР, -тра — քամի
Холодный ветер — ցուրտ քամի
ВЕТЕРИНАР, -а —  անասնաբույժ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ, -ая, -ое անաս-
նաբուժական
Ветеринарный институт — անասնաբուժական ինստիտուտ
ВЕ’ТКА, -и ճյուղ, ոստ

ВЕТРЕНЫЙ, -ая, -oe — 1. քամոտ, հողմախառն
2. (легкомыленный, пустой) — թեթևամիտ, թեթևսոլիկ
Ветреный юноша — թեթևամիտ պատանի
ВЕ’ТХИЙ, -ая, -ое (старый, дряхлый) — խարխուլ, հին, զառամյալ
Ветхая изба — խարխուլ խրճիթ
ветхий старик —  զառամյալ ծերուկ
ВЕ’ЧЕР, -а — 1. երեկո
Тихий вечер խաղաղ երեկո
2. երեկույթ
Организовать вечер — կազմակերպել երեկույթ
ВЕЧЕРИ’НКА, -И — երեկույթ,
ВЕЧЕ’РНИЙ, -яя, -ее երեկոյան
Beчерний Ереван — երեկոյան Երևան
BE’ЧЕРОМ — երեկոյան
Поздно вечером — ուշ երեկոյան

ВЕ’ЧНО — հավիտյան, հավիտենապես, հավերժորեն, հավետ
Вечно помнить- հավերժորեն հիշել
2. (ПОСТОЯННО, всегда) — միշտ, շարունակ
Он вечно опаздывает -նա շարունակ ուշանում Է
ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое մշտադալար, մշտականաչ
ВЕЧНЫЙ, -ая, -ое — հավիտենական, հավերժ, հավերժական
Вечные горы- հավերժական լեռներ
Вечная слава —  հավերժ փառք
2. (ПОСТОЯННЫЙ) — մշտական, անվերջ
Вечные шалости — անվերջ չարություններ

ВЕШАЛКА, -И — 1. կախարան 2. հանդերձարան
1. ВЕШАТЬ, -аю, -аешь, -ают, несов. что? — կախել, կախ տալ
Вешать карту на стену — քարտեզը պատին կախել
2. ВЕШАТЬ, )взвешивать) -аю, аешь, -ают, несов. кого? что? կշռել
Вешать хлеб հաց,կշռել
ВЕЩЕСТВО’, -а նյութ
Взрывчатое вещество պայթուցիկ նյութ

стр. 24

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика